Nieuws

31-10-2022

Nieuwsflits oktober 2022

De Statenvergadering van 26 oktober jl. stond in het teken van de aanbesteding van de nieuwe busconcessie 2024-2034. Tijdens deze vergadering werd de nota van uitgangspunten voor deze aanbesteding behandeld, dit is de eerste stap in het traject naar een nieuwe busconcessie. Als PVV fractie hebben wij tegen deze nota gestemd, hiervoor zijn verschillende redenen...

10-10-2022

Moties APB

Bij de onlangs gehouden Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Vrijheid een aantal moties ingediend die moeten helpen om de verarmoeding van ons land en het totale verval van onze samenleving, te keren. Het was natuurlijk wel te verwachten dat de coalitieapparatsjik van het CDA, VVD, D66 en CU, tegen zouden stemmen...

30-09-2022

Nieuwsflits september 2022

Na het zomerreces is deze maand het nieuwe politieke seizoen weer van start gegaan. Het nieuwe seizoen staat vooral in het teken van de komende Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Ook als PVV Fryslân zijn wij druk bezig met het voorbereiden van onze campagne, zodat wij...

25-07-2022

Nieuwsflits juli 2022

Voor de Provinciale Statenvergadering van 13 juli jl. stond wederom de behandeling van het Deltaplan op het programma, dit naar aanleiding van een tweede vervolgonderzoek wat hiervoor is uitgevoerd...

30-06-2022

Nieuwsflits juni 2022

De afgelopen periode waren er in een relatief korte tijd twee Provinciale Statenvergaderingen, namelijk op 22 juni jl. en op 29 juni jl. Tijdens de vergadering van 22 juni stond onder meer de 1e bestuursrapportage op de agenda. De bestuursrapportage is een document van het college van Gedeputeerde Staten om tussentijds te rapporteren over wat de stand van zaken is van de plannen uit de lopende begroting. Dit gebeurt twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar...

20-04-2022

Mondelinge vragen sociale en verkeersveiligheid

Als reactie op de vragen van PVV-statenlid Graansma gaf gedeputeerde Fokkens aan dat er eerst nog moet worden onderzocht in hoeverre sensoren van toegevoegde waarde zijn.
 
Is dat niet juist waar een proef/pilot bij de N358 voor kan dienen...
08-11-2021

Persbericht: de waarheid van de macht

De afgelopen jaren kregen we tijdens de rede van Fryslân steeds de absolute linkse waarheid over klimaat, duurzaamheid en circulariteit voorgeschoteld...

02-11-2021

Bijeenkomst PVV Groningen

Vrijdag 29 oktober jl. heeft PVV Groningen een bijeenkomst georganiseerd...

21-06-2021

Referendum over het Deltaplan voor het Noorden?

Afgelopen woensdag stond er een ‘algemene’ commissievergadering over het Deltaplan voor het Noorden op de agenda van de provincie. Deze vergadering had, als het aan PVV Fryslân had gelegen, geen doorgang hoeven vinden...
16-06-2021

Persbericht: MEI IN SINNESTEK YN IT TSJUSTER

Al geruime tijd komt op de agenda van Friese overheden de RES (Regionale Energie Strategie) langs. De goed ingepeperde trein van klimaatramponade, CO2-schuld, deugwoorden als “van onderop” en initiatieven uit “de mienskip”, lijken het refrein te zijn van een lied dat steeds valser gaat klinken...

28-05-2021

Motie: MKBA uitvoering klimaatakkoord en energieprogramma

Hoeveel gaat het Klimaatakkoord de Friese burger kosten?

Tijdens de afgelopen Provinciale Statenvergadering van woensdag 26 mei 2021 vroeg PVV-Statenlid Harrie Graansma, middels een motie, om een zogenaamde Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA), die de kosten van de uitvoering van het Klimaatakkoord per Fries huishouden in beeld kan brengen...

18-05-2021

Quick Scan RES Fryslân

De Statenfracties van de PVV en FVD hebben aan De Groene Rekenkamer gevraagd om haar licht eens te laten schijnen over de voorliggende voorstellen aangaande de Regionale Energie Strategie (RES). Hier is een Quick Scan uitgekomen...

12-05-2021

PVV Fryslân stelt schriftelijke vragen over wolfschade in Katlijk

In Katlijk en omstreken heeft een wolf meerdere schapen aangevallen bij twee schapenhouders. De afgelopen dagen zijn er drie schapen en twee lammeren gedood door dit dier. Uit diverse media kunnen we vernemen dat het wellicht gaat om een wolf die al langer dan 4 maanden door Fryslân rondzwerft...
07-04-2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u ambitie om de PVV in uw gemeenteraad te vertegenwoordigen?

 Spreken de standpunten van de PVV u aan?
 Lijkt de rol van volksvertegenwoordiger u wat?
 Wilt u meepraten in de lokale politiek in naam van onze achterban?
 Kunt u tegengeluid geven? ⬇️...
26-02-2021

Persbericht: PVV kritisch op prominente rol Lelylijn in Deltaplan voor het Noorden

Hoewel recent gebleken is dat de komst van de Lelylijn nog ver weg lijkt door de Coronacrisis en het gebrek aan financiering, wordt de aanleg van de spoorlijn wel meegenomen in het Deltaplan voor het Noorden. De Statenfractie van de PVV vindt dit maar een vreemde gang van zaken en stelt om deze reden vragen aan het College...
15-01-2021

Persbericht: "Het weren van de wolf moet hoger op de politieke agenda"

Er moet meer gedaan worden om de wolf buiten de deur te houden, dat stelt de PVV Fryslân naar aanleiding van de gespotte wolvenfamilie op de Veluwe. De provincie neemt op dit moment volgens PVV-Statenlid Harrie Graansma een te afwachtende rol aan om de wolf te weren. “Men wacht eerst op een permanente vestiging van de wolf in Friesland, voordat het overgaat tot actie”, zegt Graansma...
20-11-2020

Persbericht: Provincie Friesland moet nieuwe zonneparken op landbouwgrond verbieden

Als het aan de PVV Fryslân ligt, komen er in de nabije toekomst geen nieuwe zonneparken op Friese landbouwgrond. De provincie zou deze eis, volgens fractievoorzitter Max Aardema, moeten vastleggen in de regels voor de aanleg van zonneparken, die aankomende week in Provinciale Staten besproken zullen worden...
30-06-2020

Persbericht: "Provincie moet noodlijdende gemeentes helpende hand bieden."

Veel gemeenten in Friesland ondervinden bij het sluitend maken van de begroting ernstige problemen, als gevolg van de tekorten in het sociaal domein. Deze trend baart  de fractie van de PVV grote zorgen, omdat veel gemeenten hierdoor gedwongen worden om fors te bezuinigen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugdzorg en openbare voorzieningen, zoals zwembaden, bibliotheken en dorpshuizen...
30-06-2020

Persbericht: PVV Fryslân pleit voor behoud van Friese historische standbeelden en monumenten

Naar aanleiding van de actuele discussie over standbeelden van controversiële historische figuren dient de PVV-fractie aankomende woensdag een motie in. Hiermee wordt het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen om samen met de Friese erfgoedinstellingen zich actief in te zetten voor het behoud van Friese standbeelden en monumenten die een connectie hebben met alle facetten van het verleden...
29-04-2020

Zwemmen of verzuipen

De PVV is ook vertegenwoordigd in de gemeente Achtkarspelen. In de regionale krant 'de Feanster' komt iedere week een partij uit de gemeenteraad aan het woord. De PVV is om de acht weken aan de beurt...
02-04-2020

Persbericht: "Herstel gekrenkte vertrouwen van Fries Landbouwcollectief"

De PVV heeft afgelopen week schriftelijke vragen aan de Gedeputeerde Staten gesteld naar aanleiding van de onvrede van het Fries Landbouwcollectief inzake de ontwikkelingen in het stikstofdossier. Aanleiding hiertoe is het overleg wat op 26 maart tussen het Rijk en de Provincies is gevoerd over o.a. het verleasen van de stikstofrechten en het extern salderen met veehouderijen en productierechten...
25-02-2020

Persbericht: PVV Fryslân wil opheldering over zoutzuuruitstoot REC Harlingen

De PVV heeft vragen gesteld over de zoutzuuruitstoot van de Reststoffenenergiecentrale (REC) Harlingen. Eind mei 2019 floot de Raad van State (RvS) de REC en de provincie terug, nadat bekend werd dat de afvaloven teveel zoutzuur uitstootte dan dat de vergunning toeliet...
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden