Nieuwsflits

Juni 2022

De PVV Fryslân Statenfractie wil onze volgers graag maandelijks gaan informeren over het werk van onze Statenleden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de onderwerpen die behandeld worden tijdens de maandelijkse Statenvergaderingen, maar ook zullen we regelmatig aandacht besteden aan andere interessante activiteiten en werkzaamheden. Daarom zal PVV Fryslân vanaf nu in ieder geval 1x per maand met een nieuwsflits komen via onze website en sociale media.

 

De afgelopen periode waren er in een relatief korte tijd twee Provinciale Statenvergaderingen, namelijk op 22 juni jl. en op 29 juni jl. Tijdens de vergadering van 22 juni stond onder meer de 1e bestuursrapportage op de agenda. De bestuursrapportage is een document van het college van Gedeputeerde Staten om tussentijds te rapporteren over wat de stand van zaken is van de plannen uit de lopende begroting. Dit gebeurt twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar.

De PVV fractie heeft tegen de 1e bestuursrapportage gestemd. Deze 1e bestuursrapportage, en daarmee dus de lopende begroting, is namelijk vooral een manier voor het college om verder handen en voeten te geven aan verregaand klimaatbeleid en andere linkse plannen. Het feit dat bijvoorbeeld het woord stikstof circa 80x wordt genoemd in de bestuursrapportage geeft aan hoe ver dit soort zaken zijn doorgeschoten. Deze obsessies voor door de politiek zelf gecreëerde problemen zorgt voor steeds meer onzekerheid en wanhoop onder bijvoorbeeld onze belangrijke boeren. Kortom veel elementen in de 1e bestuursrapportage betekenen concreet het over de balk gooien van belastinggeld aan doelen en ambities waar de Friese burger volgens de PVV fractie weinig tot niets aan heeft.

Tijdens de vergadering van 29 juni stond de kadernota 2023 op het programma. De kadernota is het kaderstellende visiedocument van het college van Gedeputeerde Staten, de kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting van het volgende jaar; in dit geval 2023. De bezwaren zoals hiervoor genoemd over de 1e bestuursrapportage heeft de PVV fractie ook over de kadernota 2023. Daarnaast betekenen in algemene zin lage lasten voor de burger, beperkte overheidsuitgaven en zo weinig mogelijk regeldruk, een betere economie en mienskip voor iedereen. Deze uitgangspunten zouden daarom wat de PVV betreft altijd het streven moeten zijn van bijvoorbeeld de kadernota’s en begrotingen, maar helaas ontbreekt deze daadkracht en visie in deze nota wederom volledig. Er dreigt de komende jaren zelfs een financieel tekort waarvoor uiteindelijk de burger zal opdraaien in zowel financiële als praktische zin. Daarom heeft de PVV ook tegen deze kadernota gestemd.

In dergelijke beleidsdocumenten zoals behandeld tijdens deze vergaderingen zou de kern moeten zijn: het belang van de burger. Dit is op dit moment meestal nooit het geval en wordt er vooral van bovenaf beleid geformuleerd, waarbij het belang van de politici centraal staat en niet die van de burger. Dit moet anders; daarom is de PVV groot voorstander van meer directe democratie, zoals het referendum, zodat de burger zich kan uitspreken over ingrijpende en/of dure beleidsplannen en op deze manier meer grip krijgt op de politiek.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden