Nieuws uit de fractie

November 2023

Overspannen Ambities, Onverantwoorde Uitgaven:

PVV Fryslân Houdt de Vinger aan de Pols!

 

Beste lezers,

Na een verfrissend zomerreces is de PVV-fractie in september weer vol ambitie gestart. Op 27 september trapten we af met de eerste Statenvergadering, waarbij de bestuursrapportage 2023 centraal stond. Deze rapportage schetste een ontmoedigend beeld van roekeloze besluiten en zinloze doelen die een zware last leggen op onze gemeenschap. Steeds weer worden we geconfronteerd met dezelfde holle boodschappen: verminderde CO2-uitstoot, beperking van stikstofdepositie en een zogenaamd duurzamer openbaar vervoer. In werkelijkheid zijn dit plannen die alleen maar leiden tot verspilling van geld en onnodige kosten, gefinancierd met het hard verdiende belastinggeld van de burger.

Oktober bracht ons naar het IPO-congres op 3 en 4 oktober, waar ons nieuwe commissielid Menno de Vries PVV Fryslân vertegenwoordigde. Op 18 oktober vond er een kort overleg van de Staten plaats, waarbij de Nota Actualisatie Legesverordening 2024 op de agenda stond. We hebben tegen deze nota gestemd vanwege meerdere teleurstellende bepalingen. Een voorbeeld hiervan is de invoering van leges voor milieubelastende activiteiten, wat een extra last betekent voor de Mienskip. Hier zijn wij fel tegen, gezien de burgers al te maken hebben met een buitensporige lastenstijging. Bovendien blijven PAS-melders als gevolg van het falende en rampzalige stikstofbeleid in blijvende onzekerheid verkeren en worden zij op basis van deze nota ook nog eens onrechtvaardig belast met leges voor hun aanvraag tot legalisatie.

Op 8 november presenteerde het nieuwe college tijdens de Statenvergadering de begroting voor 2024. Helaas roepen de aanzienlijke uitgaven zonder een solide onderbouwing eerder argwaan op dan vertrouwen. Om die reden heeft de PVV-fractie tegen deze begroting gestemd, met ernstige bezorgdheid over de financiële koers van het college.

Nu richten we onze blik op 22 november, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Max Aardema, onze Friese kandidaat en tevens fractievoorzitter van PVV Fryslân, staat op een veelbelovende 19e plaats op de kandidatenlijst. Hij hoopt op uw stem te mogen rekenen, als gewaardeerde PVV-volger en kiezer!

Of het nu op landelijk niveau is of binnen onze provincie, de PVV zal onverminderd blijven vechten voor verantwoordelijk bestuur en een toekomst waarin de belangen van onze eigen burgers altijd prioriteit hebben. Uw stem voor de PVV is van onschatbare waarde en draagt bij aan het verwezenlijken van deze missie. Laten we daarom op 22 november gezamenlijk streven naar een nog sterkere vertegenwoordiging.

Samen vormen we tenslotte de kracht achter verandering, dus laat uw stem horen!

Met strijdlustige groet,

PVV Fryslân

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden