Nieuwsflits

September 2022

Na het zomerreces is deze maand het nieuwe politieke seizoen weer van start gegaan. Het nieuwe seizoen staat vooral in het teken van de komende Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Ook als PVV Fryslân zijn wij druk bezig met het voorbereiden van onze campagne, zodat wij hopelijk na de verkiezingen met een nog grotere fractie het PVV-geluid in onze prachtige provincie verder gestalte kunnen gaan geven. Voor PVV Fryslân worden vooral de (energie)armoede en de enorme toestroom van asielzoekers de belangrijkste speerpunten van de campagne. De leefbaarheid komt tenslotte steeds verder onder druk te staan.

Op 21 september was weer de eerste Provinciale Statenvergadering met verschillende punten op de agenda, waaronder de nieuwe Omgevingsverordening en de gebiedsontwikkeling Hegewarren / Vaarweg Drachten.

De Omgevingsverordening komt voort uit de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2023 in werking zal treden. Deze nieuwe wet schrijft voor dat iedere provincie alle bestaande provinciale verordeningen omtrent de fysieke leefomgeving, moet samenbrengen in één Omgevingsverordening. De PVV-fractie heeft tijdens de vergadering tegen de voorgestelde Omgevingsverordening gestemd. De reden hiervoor is dat deze verordening de vrijheid van onze boeren nog verder inperkt, maar er zitten bijvoorbeeld ook veel bepalingen in die het college verdere mogelijkheden geeft om nog meer handen en voeten te geven aan dure en onnodige klimaatmaatregelen.

De PVV was tevreden met het voornemen van het college om geen bredere vaarweg aan te leggen door de Hegewarren naar Drachten. Naast dat dit namelijk vele miljoenen zal gaan kosten, heeft een dergelijke vaarweg een grote negatieve impact op de omgeving en zijn uiteindelijk de voordelen niet in verhouding. De PVV is daarom blij dat ook Provinciale Staten het verbreden van de vaarweg heeft verworpen.

Het plan voor de herontwikkeling van de Hegewarren is daarentegen wel aangenomen. De PVV-fractie heeft hier tegengestemd omdat binnen het voorgestelde ontwikkelingsplan vooral klimaat gerelateerde argumenten de motivering vormen. De uitgangspunten bij een omvangrijk herontwikkelingsplan zoals deze, zou wat de PVV betreft altijd moeten zijn: wat zijn de belangen en de wensen van de bewoners en gebruikers, en wat is voor het gebied zelf de beste optie. Helaas waren dit niet de uitgangspunten bij de totstandkoming van dit plan en hebben de betrokken partijen zich voornamelijk laten leiden door de klimaathysterie. Daarnaast laat het punt van democratische legitimiteit binnen het totstandkomingsproces veel te wensen over. De PVV had daarom graag gezien dat het voorgestelde plan terugging naar de tekentafel, met vervolgens de focus op vooral de belangen en wensen van de bewoners en de gebruikers, zoals de boeren.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden