Wet Natuurbescherming 23-11-2016

De vast te stellen Verordening Natuurbescherming borduurt voort op reeds bestaande regelgeving en is gedetailleerd uitgewerkt.

Gedetailleerd omdat er zelfs een algemene vrijstelling is voor educatieve bestudering van kikkerdril tot het helpen oversteken van padden tijdens de paddentrek.

Nu nog regelen dat de wegbeheerders ook iets doen aan afsluiting van de wegen op zulke momenten.

In de bossen van Beetsterzwaag, op het Fochteloerveen en op vele andere plekken in de provincie zijn vrijwilligers overigens goed bezig.

Maar nu even naar het grote geheel.

Er worden rijkstaken overgeheveld naar de provincie, waaronder als belangrijkste de ontheffingsverlening en de betaling faunaschade.

We zien nu dat de provinciale lijst zowel schadelijke als overlastgevende soorten bevat, zoals steenmarter, roeken en verwilderde katten, waarmee in de toekomst afdoende gewerkt kan worden. Er staan voldoende mitsen en maren bij die waarborgen dat men niet rücksichtlos te werk kan gaan.

Dan nog even een opmerking over de nieuwe tabel met de provinciale leges

We vinden de te betalen leges voor het wadlopen veel te hoog, 60 euro voor natuurlijke personen en tot duizenden euro’s voor rechtspersonen die met groepen de oversteek wagen. Het wad is kennelijk niet voor iedereen. Een bootkaartje is goedkoper.

We lezen tevens dat bij de aanvraag bouwwerk nog steeds een extra welstandstoetsing Wabo nodig kan zijn en dat de aanvrager dan de werkelijke kosten van de welstandscommissie moet betalen. Wij hebben al eerder opmerkingen gemaakt over de welstandscommissie en vinden dat de afdelingen bouwtoezicht van de gemeenten dit zelf wel kunnen en mogen bepalen.

Misschien kan gedeputeerde hier wat over zeggen.

Over het geheel kunnen wij wel instemmen met de nieuwe verordening.

We hebben kennis genomen van de petitie “stop de kogel” tegen de plezierjacht.

Tevens hebben we de brief van de jagers ontvangen die betoogt dat jagers geen barbaren willen zijn die voor de lol dieren afschieten. Jammer dat die discussie over de jacht niet nu, maar waarschijnlijk pas volgend jaar gevoerd wordt.

Qua timing en efficiëntie is dat volgens mij een gemiste kans.

We stemmen in met het voorstel.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden