NOM

Vz. Het is bekend dat de PVV tegen overmatige overheidsbemoeienis is, en al helemaal zijn we er op tegen dat de overheid op de plek van de ondernemers gaat zitten. In het verleden is al veel te vaak gebleken dat daar ongelukken van komen. Echter in het geval van de NOM is die bemoeienis er al en kunnen de voor ons liggende plannen uiteindelijk een verbetering ten opzichte van de huidige situatie betekenen.

De voorgenomen plannen geven meer regionaal zeggenschap. Alleen al om die reden is de PVV voorstander om zodoende meer invloed in de NOM te krijgen. Allerlei extra argumenten zijn aan te voeren zoals willen voorkomen dat de rijksoverheid wanneer ze dat nodig vindt geld uit de NOM kan trekken voor andere doelen.

Toch hebben we wel wat kritische noten, In de beleidsbrief economie is de wens opgenomen om meer en risicovoller te gaan investeren in het Friese bedrijfsleven. De PVV is voor meer verstandige investeringen in het Friese bedrijfsleven die leiden tot langdurige werkgelegenheid, we vragen ons dan ook af wanneer een investering als risicovol gezien wordt. Een definitie die daarvoor gehanteerd wordt ben ik niet in de stukken tegengekomen. Als met een hoger risico wordt bedoeld dat de kans op behoorlijke rendementen wat kleiner zijn dan vind ik dat van een hele andere orde dan wanneer je een risico neemt in een bedrijf dat een reële kans heeft op een faillissement met als gevolg totaal verlies van het geinvesteerde geld.

Als je van 0,3 % eigenaar naar 50% eigenaar wordt, betekend dat dat er heel wat meer van je wordt verlangd. Het betekend volgens mij oa. ook dat je zicht en controle moet houden op de risico s. Met als voorbeeld het debacle van de firma Prins uit Dokkum voor ogen zijn wij van mening dat de voorwaarden die de NOM tot nog toe heeft gehanteerd niet genoeg dichtgetimmerd waren. (even voor de mensen die niet helemaal op de hoogte zijn, Prins was een bedrijf waar de NOM voor 79% aan aandelen in bezat en wat in 2010 is overgenomen door een Noorse firma die het vervolgens in 2013 doodleuk heeft leeggezogen door de productie over te hevelen naar goedkopere productielanden zoals Polen en Oost Duitsland. Het door de NOM geinvesteerde belastinggeld is te samen met de 40 arbeidsplaatsen verloren gegaan.) Mede om die reden mijn vraag of GS ons wil toezeggen dat de Staten inzicht, controle en invloed houden op het beleid van de NOM.

De aanname dat deze hele operatie uiteindelijk positieve effecten kan hebben voor het noordelijke bedrijfsleven en werkgelegenheid is voor de hand liggend. Toch zou de PVV graag zien dat PS betrokken wordt bij het ontwikkelen van het aandeelhoudersbeleid en dat de aandeelhoudersinstructie eerst terugkomt naar PS voor goedkeuring. we willen los van de budget goedkeuringen door PS ook gelegenheid krijgen om op regelmatige basis te kunnen controleren dat het geïnvesteerde geld ook werkelijk goed besteed is en waar mogelijk rendeert, of anders in ieder geval veilig is en in geen geval vervreemd kan worden. Het kan volgens ons niet zo zijn dat we hier vandaag een mandaat afgeven en dat we daarna weer terug in het hok moeten. Kortom we willen als substantieel aandelenbezitter kunnen bijsturen en controleren in wat de NOM doet.

Vandaar dat we graag een aantal moties willen indienen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden