Marrekrite

VZ..voor ons ligt het verzoek van de Marrekrite, om in te stemmen en goed te keuren de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 -2019 .

Vz.. de Marrkrite geeft aan binnen hun beleidsprogramma in de toekomst flink te gaan bezuinigen op onderhoudskosten.

Hieromtrent zijn voor de toekomst concrete plannen gemaakt en waarvan ze zelf zeggen dat er daardoor geen financieel tekort zal ontstaan.. Nou Vz. .. Dat zijn woorden die er bij de partij van de vrijheid in gaan als “Gods woord in een ouderling” . Want de Marrekrite is toch een van de belangrijkste partners voor de uitvoering van de Provinciale doelstelling met betrekking tot recreatie en toerisme in onze mooie provincie.

Door in te zetten op slimme besparingen zoals vervanging van duurzame materialen en constructies wordt de levenscyclus van die nieuwe voorzieningen inderdaad spectaculair verlengt.

De daardoor dagelijkse planmatig onderhoud zal inderdaad enorme dalingen in manuren en dus ook in kosten laten zien. Zoals de Marrekrite zelf in haar rapportering noemt, kunnen de kosten na plm. Vijf jaar naar omlaag bijgesteld worden

Vz.. dat de Marrekrite een stevige bijdrage levert aan een gastvrij Friesland wil ik hier genoemd hebben, 3800 gratis ligplaatsen, toegankelijk voor iedereen en belangrijk voor de watersporter met een smalle beurs.

Maar ook dat de marrekrite zorg draagt voor het afvoeren van afval en onderhoud pleegt van boeien en bakens . Daarnaast steekt de Marrekritte ook nog in op een wandel en fietsnetwerk van zo,n 3300 km en coördineert dit met andere toeristische attracties. In het verlengde hiervan zou ook nog eens extra gedacht kunnen worden om nog meer samenwerking aan te gaan, met diverse wandel en fiets organisaties.

Hierdoor kunnen ook doelgroepen als de ‘grijze golf” (met alle respect overigens) zich massaal bewegen om naar ons moaie fryslan te komen. Dat dit bijdraagt aan een uitbreiding van het Friese toeristische product behoeft geen betoog. Ook gelooft de Partij van de Vrijheid erin dat deze faciliteiten een spin off bewerkstelligen en dat vele recreatie en andere ondernemers hierop zullen inhaken.

Vz... Ik heb begrepen dat de Marrekrite een alliantie is tussen de provincie en alle vastewa l gemeenten met uitzondering van de gemeente stellingwerf. De partij van de vrijheid vind eigenlijk dat deze gemeente er ook bij zou moeten horen, omdat zij deels ook over de turfroute beschikken en er veel wandel en fietsrecreatie ook binnen hun gemeentegrenzen plaatsvindt.. Een vraag aan de gedeputeerde is dan ook of hieraan gewerkt wordt of kan worden om ook deze gemeente binnenboord te krijgen en zo ook hun bijdrage te laten leveren.

En nu we het toch over bijdragen hebben VZ.. Wat ook opvalt zijn de grote verschillen in bijdragen die de diverse gemeenten aan de Marrekrite betalen.

Ik lees bijvoorbeeld een minimaal bedrage dat wordt betaald door de gemeente het Bildt ter grootte van € 4.352

Ik lees een maximale bijdrage van € 151.592 door de gemeente Sudwest Fryslan. Vz.. dit zijn grote verschillen in bijdrage tussen de diverse gemeenten. Heb mij overigens op de afgelopen statenmerk laten vertellen, dat deze staffel gehanteerd werd, waarbij het criterium was van hoeveel mtr. aanlegsteiger er binnen de gemeente lag, hoeveel aanlegplaatsen beschikbaar waren enz. enz.

VZ...dit brengt mij wederom met een vraag aan de gedeputeerde.. Nu de Marrekritte ook insteekt op wandel en fietsnet werken zou het dan iets zijn om ook dit criterium mee te nemen, om tot een meer evenredige staffelberekening te komen voor de toekomst.

Zo zouden de grote verschillen tussen de diverse gemeenten verkleind kunnen worden en zou het voor de Marrekrite wellicht voordeliger uit kunnen uitpakken.

Vz.. gezien het goede werk dat de Marrekrite verricht en de opmerking die ik las dat de marrekritte nooit rood behoeft te schrijven, stemmen wij als partij voor de vrijheid in, met de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019.

Dank U wel

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden