Cultuur, taal en onderwijs

De PVV is trots op de Friese taal en cultuur. Op dit gebied is de provincie de eerst verantwoordelijke.

De linkse politieke elite kraaide van plezier toen Leeuwarden het predicaat ‘Culturele Hoofdstad 2018’ kreeg. Nu konden ze een cultuurfeest bouwen. Wij hebben niets tegen cultuur maar de overheid hoeft het niet te subsidiëren. Er wordt beweerd dat de investeringen ruimschoots terugverdiend zullen worden, maar Culturele Hoofdsteden uit het verleden hebben bewezen dat dit maar zeer de vraag is; meestal kost het alleen maar geld.

Wij denken dat ons geld wel nuttiger besteed kon worden dan aan culturele feestjes. Wij houden liever verzorgingshuizen, bibliotheken, zwembaden en dorpshuizen open. Wij hebben de vergelijking getrokken met de 17 voedselbanken in onze provincie: Zolang die nog nodig zijn (en nauwelijks ondersteund worden) vinden wij het een schande dat de provincie wel 22,2 miljoen heeft uitgetrokken voor CH18.

Nu het CH18-feest ten einde loopt, proberen cultuurorganisaties die aan het subsidie-infuus hangen dit zo lang mogelijk te rekken. Ze noemen het de Legacy, maar het is in onze ogen gewoon verlengen van de subsidies. De Partij voor de Vrijheid zal daarom proberen de subsidiestroom naar dit cultuurfeest zoveel mogelijk te beperken en het liefst stop te zetten per 2019.

Fryslân is een tweetalige provincie. Voor de PVV betekent dit dat de Friese overheid alleen Fries en Nederlands gebruikt en geen andere talen! De PVV verwacht van (semi-)overheidspersoneel dat ze in ieder geval de Friese taal verstaan en zo mogelijk spreken. Daarbij hoort ook het lesgeven in de Friese taal. In het lager onderwijs moet iedere school in Fryslân het Frysk fatsoenlijk doceren. De miljoenen die de provincie hier ieder jaar opnieuw voor uittrekt zou  ertoe moeten leiden dat iedere school nu over voldoende bevoegde docenten kan beschikken. Het wordt hoog tijd om op dit punt eens te gaan handhaven. Het pappen en nathouden moet stoppen.

De dorpen zijn van groot belang voor het leefbaar houden van het platteland. Daarom wil de PVV de kleine dorpsscholen behouden, ook als ze tijdelijk onder de leerlingennorm komen; het gaat vooral om goede kwaliteit van lesgeven.

De provincie bevordert de deskundigheid van de docenten Frysk!

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden