Omgeving

Het gaat goed met het milieu in Nederland. Ook in Fryslân. De lucht en het water zijn sinds decennia niet zo schoon geweest. Wij laten ons niet misleiden door klimaatalarmisten en milieuactivisten. De natuur verdient onze bescherming. Fryslân heeft veel te bieden en de recreatiesector drijft voor een groot deel op ons mooie landschap.

Prachtige vergezichten worden verpest door windmolenparken in het IJsselmeer en op de kop van de Afsluitdijk. Als het huidige kabinet haar zin krijgt blijft het daar niet bij, maar worden er nog meer windmolens uit de grond gestampt. Ook in Fryslân. Wij blijven ons daar tegen verzetten!

Bij de uitvoering van het natuurbeleid moeten milieuorganisaties niet langer de dominante rol van nu hebben. De belangen van de burger kunnen zwaarder wegen dan die van linkse luidruchtige actiegroepen. Wij willen een einde maken aan de subsidiering van deze linkse actiegroepen.

De Friese PVV wil geen miljoenen investeren om een bepaald beestje of plantje te (her)introduceren. Zo doet de wolf haar herintrede in ons landschap. Schadecompensatie is symptoombestrijding. De wereld is echter sinds een paar eeuwen veranderd en er is naar onze mening geen plaats meer voor de wolf in Fryslân. Schade vergoeden aan schapenhouders en daarmee de wolf in stand houden vinden wij geen goed plan. De wolf wegvangen en overbrengen naar beter geschikte gebieden in het buitenland is een betere optie.

De Friese PVV wil geen geld meer verspillen in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Laat boeren het landschapsbeheer op zich nemen. Zij kunnen dat als geen ander.

Fryslân is een plattelandsprovincie en dat moet zo blijven. Het karakteristieke landschap, zoals mooie boomwallen in de Friese Wouden, de meren in de Zuidwesthoek en het eigen gezicht van ’t Bildt, moet behouden blijven. Het betekent ook dat we er voor moeten waken dat onze provincie op termijn niet vol gaat lopen met mensen die de overbevolking in de rest van Nederland zat zijn. 650 duizend inwoners is genoeg.

De agrarische sector is van oudsher belangrijk voor Fryslân. Regelgeving vanuit Brussel drukt op veel boeren. De PVV is tegen megaboerderijen, megalegbatterijen en megavarkensstallen, zolang dit ten koste gaat van dierenwelzijn. Er zijn echter tegenwoordig megastallen waarbij het dierenwelzijn juist verbeterd wordt; dit juichen we toe.

Een boer moet kunnen ondernemen en daarom moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn via onzinregels of doorgeslagen natuurregelgeving. De PVV wil inzetten op het ruimhartig faciliteren van alternatieve inkomensbronnen voor landbouwers. Te denken valt aan zorgprojecten, educatieve projecten gerelateerd aan het agrarisch bedrijf, Bed and Breakfasts, mini-campings, verblijf voor ouderen en gehandicapten, caravanstalling of dagrecreatie. Ook moeten kleine bedrijven op agrarische locaties mogelijk zijn.

De PVV ziet veel meerwaarde in een belangrijke rol voor de agrariër in natuurbeheer. De regels daarvoor dienen vereenvoudigd te worden. Een wei met koeien of een akker met graan past in het geheel van bossen en heidegebieden. Wat de PVV betreft wordt deze natuur vervolmaakt met de aanwezigheid van schaapskuddes of grazende vleesrunderen. Van het introduceren van ‘nieuwe’ soorten, zoals edelherten, wolven, lynxen en wisenten, moet geen sprake zijn.

Voorts over landbouw, natuur en dierenwelzijn:

 • Geen megastallen, die ten koste gaan van het dierenwelzijn, maar familie- en gezinsbedrijven zijn in de landbouw het ideale uitgangspunt.
 • Projecten die dierenwelzijn verbeteren gaan we steunen.
 • Mestverwerkingsbedrijven: kleinschalig op eigen erf, grootschalig naar industrieterreinen.
 • Veiligheid voorop, draagvlak en gezondheid: heldere eenduidige regelgeving.
 • Bij-vriendelijke maatregelen, zoals bij-vriendelijk bermbeheer, bijenkasten (op overheidsgebouwen) en ondersteuning van initiatieven om de bijen in stand te houden.
 • Geen subsidie voor mestvergisters.
 • Geen bemoeienis met bedrijfsvoering, export van meststoffen moet mogelijk zijn.
 • Stroperij aanpakken.
 • Tegen onverdoofd ritueel slachten.
 • Dierenmishandeling streng aanpakken.
 • Tegen plezier- druk- en drijfjacht. Noodafschot of beheer jacht indien strikt noodzakelijk, zoals bij de ganzenbestrijding of wanneer gevaar dreigt voor mens en dier, waar mogelijk diervriendelijke alternatieven benutten.
 • Toezien op voldoende capaciteit dierenopvang.
 • Geen provinciale EHS (Ecologische Hoofdstructuur), maar goed behoud en beheer van bestaande natuurgebieden.
 • Ruimte voor recreanten in de natuur.

De afvaloven in Harlingen (REC) had er wat ons betreft niet mogen komen. Hij staat nota bene aan de rand van ons mooie Waddengebied. Nog steeds maken burgers van Harlingen en omgeving zich terecht zorgen over hun gezondheid, veroorzaakt door de uitstoot van de afvaloven. De afgelopen Statenperioden hebben wij steeds aangedrongen op strikte handhaving van de normen en transparantie omtrent de uitstoot. Dat blijven we doen. Bij voortdurende overschrijding van de normen door storingen moet overwogen worden de afvaloven te sluiten. Gezondheid voor omwonenden is belangrijk.

Daarom:

 • Stoppen met participaties door de overheid en subsidies voor klimaatwaanzin.
 • Harde aanpak van illegaal dumpen van afval en bodemvervuiling.
 • Geen CO2-opslag in Friese bodem.
 • Geen nieuwe windmolens en/of grootschalige zonneparken.
 • Zet windmolens stil bij overlast (bv. ’s nachts).
 • Wetterskip onderbrengen bij de provincie.

Eén van de problemen van de komende jaren is de krimp van de bevolking op het platteland. De leegloop van dorpen zal negatieve effecten hebben op de vestiging van bedrijven. De PVV wil daarom zorgen dat het vestigingsklimaat van huidige en toekomstige bedrijven gunstiger wordt: minder regels, minder kosten. Zorgen voor goede bereikbaarheid en mobiliteit tot in de uithoeken van onze provincie, door goede wegen en een efficiënt functionerend openbaar vervoer. Er voor zorgen dat de basisvoorzieningen voor burgers en bedrijven in de dorpen in stand blijven.

Eén van die basisvoorzieningen is snel internet. De PVV ziet dat anno 2019 als een nutsvoorziening. Dit komt de leefbaarheid ten goede en zal een remmende werking hebben op de krimp.

Eén van de belangrijkste economische peilers van onze provincie is de recreatie. Mensen komen van heinde en verre naar Fryslân om te ontspannen. Dat willen we bevorderen door de lastendruk voor recreatieondernemers te verminderen, zodat het uiteindelijk ook voor toeristen betaalbaar blijft om hier te komen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden