Rapport Noordelijke Rekenkamer

Met het , op 24 februari 2016, vastgestelde rapport van de Noordelijke Rekenkamer onder het kopje “ Provinciaal Ruimtelijk Beleid “ : instrumenten en doorwerking... kan de Partij Voor de Vrijheid kort zijn.

Het spreekt voor zich dat ook onze partij het belangrijk vind dat, daar waar het gaat om agrarische, landschappelijke inpassing, woonvisies en bedrijventerreinen een en ander in goede harmonie samen gaan

De doorwerking van het ruimtelijk beleid van de 3 noordelijke provincies is diverse malen getoetst en tegen het licht gehouden o.a. door de Amsterdam, School of Real Estate.

De Wet Ruimtelijke Ordening ziet er verder op toe dat provinciale ruimtelijke belangen op een juiste wijze doorwerken in gemeentelijke ruimtelijke plannen. Ook daar waar gemeentegrenzen overschrijden worden, wordt erop toegezien wat lokaal kan en provinciaal moet...

Ook de genoemde instrumenten in het rapport m.b.t. controle en handhaving, wat een taak van de gemeente is, zag de Partij voor de Vrijheid graag uitgebreid. Bijvoorbeeld bij toezicht en handhaving t.a.v. het buitengebied zou een extra stuk verantwoording bij de gemeente neergelegd kunnen worden.

De gedachte gaat uit naar een soort “ jaarverslag”naar de provincie toe.

Eigenlijk een extra stuk verantwoording afleggen dus.

Vraag aan de gedeputeerde is dan ook,.. of een dergelijk middel al bestaat...Dit zal de procedures ons inzien verkorten en de administratieve lasten verminderen.

Verdere aanbevelingen van de Partij Voor de Vrijheid zijn om niet te snel uitgiften te doen t.a.v. nieuwe bedrijventerreinen. Maar eerder te overwegen naar herstructurering van bestaande en veelal lege en achterstallige bedrijven terreinen.

Tot slot VZ...De Provincie zou eigenlijk niet meer grond tot haar beschikking moeten hebben dan dat zij nodig acht voor haar beleidsdoeleinden. Momenteel bedraagt dit maar liefst 350 ha. tot 2025

VZ. De Partij Voor de Vrijheid zal verder instemmen met het rapport van de Noordelijke Rekenkamer “Provinciaal Ruimtelijk Beleid.”

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden